Müşteri Aydınlatma Metni

 

KÜPELİLER ENDÜSTRİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

KÜPELİLER ENDÜSTRİ A.Ş. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • Tedarikçi danışmanlar ile aramızda doğan ürün/hizmet akdi çerçevesinde,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişi olarak, işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

 

İşlenen Kişisel Veriler

Müşteri’nin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkansızlık (m.5/2-b).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2- ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

 1. 3.  İşlenen Kişisel Veriler

 

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi/ Sözleşmesel

süreçlerin yürütülmesi ve takibi

Ad, soyad, referans bilgileri, telefon, e-posta, TCKN, VKN, imza sirküleri

m.5/1,

m.5/2-c,

m.5/2-e,

m.5/2-f

E-posta, sözleşme, yazılı

 

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Ad, Soyad, Telefon, e-posta, adres

 

m. 5/1

Müşteri, internet sitesi, sözlü, e-posta

 

Finansal süreçlerin yürütülmesi ve takibi

 

Adı soyadı, T.C kimlik no, banka bilgileri, fatura bilgileri

m.5/2-c,

m.5/2-ç,

m.5/2-e,

m.5/2-f

E-posta, fiziki evrak, ilgili birim

 

İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi

Ad Soyad, Telefon, Adres, E-mail

m.5/2-c,

m.5/2- e, m.5/2-f

E-posta, sözlü

 

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi

İcra takip belgeleri, yetkili kamu kurumları tarafından iletilen veya talep edilen evraklar

m. 5/2-c, m.5/2-

ç,              m.5/2-e, m.5/2-f

E-posta, ilgili birim, yetkili kurum, sözlü

Güvenliğin sağlanması

Giriş Çıkış kayıtları, Güvenlik Kamerası Kayıtları

m.5/2-e,

m.5/2-f

 

Kamera kaydı, sözlü

 

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Adı Soyadı, T.C Kimlik No, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen kişisel veriler

m. 5/2-c, m.5/2-ç,

m.5/2-e,

m.5/2-f

E-posta, ilgili birim, dijital sistem, sözlü

Talep, şikayet ve memnuniyet süreci

Adı soyadı, adresi, e-posta, telefon numarası, talep, şikayet, memnuniyet içeriği

m.5/2-c,

m.5/2-d,

m.5/2-e,

m.5/2-f

 

E-posta, başvuru formu, internet sitesi

Tanıtım ve reklam çalışmaları

Kamera kaydı, fotoğraf

 

m.5/1

Kamera kaydı, fotoğraf çekimi

 1. 4.  Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Finansal süreçlerin yürütülmesi

Bankalara, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yazılım sağlayan tedarikçi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Hukuk bürosu

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Hukuk bürosu

Hizmet/Mal satış süreçlerinin yürütülmesi/ Sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi ve takibi

 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Hukuk bürosu

 

 1. 5.  İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, Şirketimize başvuruda bulunarak kendileriyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. İlgili kişiler bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

İnternet Adresi        : http://www.kupeliler.com.tr

 

Telefon Numarası   : +90 222 217 17 17

 

E-Posta Adresi        : info@kupeliler.com.tr

 

Adres                       : Gündoğdu Mahallesi Alpu Yolu 1. Kilometre Odunpazarı / Eskişehir